​​​

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brazil​

 
DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO
1.  ĐỖ BÁ KHOA  Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
2.  LÊ VIỆT HOÀNG Tham tán - Người thứ Hai
3.  LÊ HỒNG QUANG  Tham tán Thương mại​
4.  NGUYỄN THÁI DƯƠNG Tùy viên Quốc phòng   
5.  LÊ THỊ VÂN HẠNH Bí thư thứ h​ai
6.  PHẠM VIỆT HOÀNG Bí thư thứ ba
7.  TRƯƠNG TUẤN HƯNG Trợ lý​ Tùy viên Quốc phòng​

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​