​​​​​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brazil


SHIS QI 09 Conj. 10 Casa 1 – Lago Sul, Brasília/DF CEP:71625-100, BRASIL.​
Tel: + 55 61 3364 5876 / 3364 0675;  Fax: + 55 61 3364 5836​​​​
Email:embavina@yahoo.com​​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​